GEODETICKÉ SLUŽBY

Geometrický plán na mieru
Vytýčenie hranice pozemku a stavby
Polohopis a výškopis
Geometrické zameranie stavieb
Inžiniering a katastrálny servis
Ostatné geodetické služby

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sme povinní Vás oboznámiť so základnými zásadami spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s platným zákonom č. 18/2018 a požiadavkami podľa GDPR.

Sme zodpovední za dodržiavanie nasledujúcich zásad spracúvania a ochrany osobných údajov a sme pripravení tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: GEODUS, s.r.o.

Sídlo: Námestie slobody 79, 083 01 Sabinov, SR

IČO: 36 504 441

DIČ: 2021985900

Web: www.geodus.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 16090/P

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Dulín

Telefón: 0905 946 366

Mail: geodus.sb@gmail.com

Prevádzka:

Názov prevádzky: GEODUS, s.r.o.

Adresa: Námestie slobody 79, 083 01 Sabinov, SR

 1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“
 1. ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO:
  • zodpovedná osoba DPO nie je určená
 1. PREVÁDZKOVATEĽ V RÁMCI SVOJEJ ČINNOSTI SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTÝCH OSÔB:
 • klienti / súkromné osoby – klienti prevádzkovateľa / súkromné osoby - titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), telefónne číslo, číslo bankového účtu, IBAN, emailová adresa, podpis
 • klienti / firmy a spoločnosti - obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, IBAN, podpis
 • údaje uvedené v objednávke
 • fakturačné údaje
 • pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa – súbory cookies
 • emailová a poštová komunikácia
 • osobné údaje uchádzačov o zamestnanie poskytnuté pri výberovom konaní – životopis, motivačný list, potvrdenie preukazujúce spôsobilosť na prácu, prehlásenie o bezúhonnosti, pracovný posudok, hodnotenie a referencie
 • osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa z personálnej a mzdovej agendy
 • osobné údaje klienta spracovávané v rámci poskytovania geodetických a kartografických služieb:
 • geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území
 • parcelné čísla, údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, údaje o parcelách registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce
 • údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti a o inej oprávnenej osobe, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, a ak ide o cudzinca, iný identifikátor a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam
 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
  • plnenie práv a povinností plynúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov
  • plnenie práv a povinností pracovnoprávnych vzťahov
  • vystavenie daňového dokladu / faktúry
  • efektívne riadenie obchodných vzťahov
  • daňová a účtovná evidencia
  • podpora predaja
  • komunikácia so zákazníkom
  • poštová korešpondencia
  • marketing a propagácia
  • zabezpečenie technickej funkcionality webovej stránky / súbory cookies / technické cookies
  • štatistické, marketingové a reklamné účely / súbory cookies / analytické a marketingové cookies
  • vymáhanie pohľadávok / uplatňovanie majetkových práv prevádzkovateľov
  • uplatňovanie práv dotknutej osoby
  • evidencia reklamácií
 • vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov.
 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
 • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona
 • spracúvanie OÚ je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa; zákonnosť spracúvania
  § 13, písmeno f) zákona
 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
  • osobné údaje pre daňový doklad / 20 rokov
  • osobné údaje pre vypracovanie cenovej ponuky a objednávky:
 • s realizáciou / 10 rokov
 • bez realizácie / 3 mesiace
 • osobné údaje cookies:
 • spracovávané pri návšteve webovej stránky / technické cookies / počas návštevy na webovej stránke
 • spracovávané pri návšteve webovej stránky / analytické a marketingové cookies / 2 roky
 • osobné údaje získavané od uchádzačov o zamestnanie / počas trvania výberového konania
 • osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa / počas trvania pracovného pomeru:
 • osobné údaje zamestnancov / mzdové listy / 50 rokov
 • osobné údaje personálnej agendy / do 70 rokov veku dotknutej osoby
 • osobné údaje vymáhania pohľadávok prevádzkovateľa / 10 rokov
 • ostatné osobné údaje sú spracúvané:
 • počas trvania zmluvného vzťahu
 • počas trvania účelu spracúvania
 • počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • do odvolania súhlasu dotknutej osoby
 1. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA:
 • zabezpečenie funkcionality webovej stránky / súbory cookies
 • email marketing
 1. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU OÚ:
 • Daňový úrad
 • Katastrálny úrad
  • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
  • Orgány verejnej moci / súdne orgány
  • Sprostredkovateľ služieb BOZP, PO, PZS (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ účtovných a ekonomických služieb (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ služieb ekonomického a účtovného softvéru (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ poštových služieb (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ služieb geotechnického softvéru (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Sprostredkovateľ marketingových služieb (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Zamestnanec sprostredkovateľa (ak je poverený sprostredkovateľom) / v zmysle § 79 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • Zamestnanec prevádzkovateľa (ak je poverený prevádzkovateľom) / v zmysle § 79 zákona č. 18/2018 Z.z.
 1. PRENOS OÚ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE:
 • Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a takýto prenos nezamýšľa
 1. SPROSTREDKOVATELIA:
 • Prevádzkovateľ na spracovanie osobných údajov v jeho mene poveril sprostredkovateľov
 • Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi písomnou zmluvou
 • Sprostredkovateľ je zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti
 • Prevádzkovateľ určil sprostredkovateľov na spracovateľské činnosti:
 • Požiarnu ochranu, BOZP a Pracovnú zdravotnú službu
 • Vedenie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
 • Služby účtovného softvéru
 • Poštové služby
 • Webhostingové služby
 • Služby geotechnického softvéru
 • Marketingové služby
 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby § 21
 • právo na opravu OÚ § 22
 • právo na vymazanie OÚ § 23
 • právo na obmedzenie spracúvania OÚ § 24
 • právo na prenosnosť OÚ § 26
 • právo namietať spracúvanie OÚ § 27
 • právo odvolať svoj súhlas § 14
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákonaDozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

 1. EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA + PROFILOVANIE:
  • Nevyužíva sa

PREVÁDZKOVATEĽ VYHLASUJE, ŽE PRI SPRACÚVANÍ OÚ SA DODRŽIAVAJÚ ZÁSADY A PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKONA:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu § 7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ § 14
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15

SPRACÚVANIE OÚ V ZMYSLE § 16, § 17, § 18 ZÁKONA PREVÁDZKOVATEĽ NEVYKONÁVA.

PREVÁDZKOVATEĽ DODRŽIAVA USTANOVENIA ZÁKONA:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania §39

PREVÁDZKOVATEĽ ZACHOVÁVA MLČANLIVOSŤ O OÚ, KTORÉ SPRACÚVA V ZMYSLE § 79 ZÁKONA.

VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ, SŤAŽNOSTÍ A OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V prípade otázok, žiadostí alebo sťažností ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na emailovej adrese geodus.sb@gmail.com.

Na Vašu otázku, žiadosť alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať. V prípade, ak bude Vaša otázka, žiadosť alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

GEODUS SABINOV a PREŠOV

Ponúkame Vám geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Našou snahou je Vaša spokojnosť. Zákazníkovi ponúkame komplexné riešenia v oblasti geodézie.

VIAC INFO

Kontakt

GEODUS, s.r.o.
Námestie slobody 79
083 01 Sabinov

0905 946 366
051/45 25 154
geodus.sb@gmail.com
Nájsť na mape